Kullanım ve satış koşullarımıza göz atın.

TORBALA.COM

MESAFELİ SATIŞ ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar
  2. a) www.torbala.com internet ve mobil (Bundan böyle “Torbala.com” olarak anılacaktır).
  3. b) torbala.com internet ve mobil uygulamasına üye olan internet kullanıcısı, Alıcı ve Satıcılar ("Üye" olarak anılacaktır).
  1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak Polat Tower Bağımsız Bölüm 436-437-438, 34394 Şişli/İstanbul adresinde mukim Torbala.com’un sahip olduğu internet sitesi ve mobil uygulamasından üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.torbala.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Torbala.com'un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Torbala tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Torbala.com'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Torbala.com'un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.torbala.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.torbala.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.torbala.com internet sitesinde ve uygulamalarında üyeler tarafından beyan edilen teklif, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Torbala.com'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Torbala.com'un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Torbala, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.torbala.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Torbala.com'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer torbala.com kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine, tekliflerine, taleplerine, ihale teklif ve şartlarına, uygulama geçmişlerine, istatistiksel verilere ve firmalar arası rekabete gölge düşürecek belgelere izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Torbala.com’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Torbala.com’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Torbala.com'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Torbala.com'un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.torbala.com internet sitesi ve uygulama yazılım ve tasarımı Torbala.com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde ve uygulamalarda adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Torbala.com tarafından www.torbala.com internet sitesinin ve uygulamasının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Torbala.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Torbala, üyenin www.torbala.com internet sitesi ve uygulaması üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Torbala’ya üye olan kişi veya firma, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Torbala.com tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Torbala.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sözleşme geçerlilik tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, paylaşılmasına, Torbala.com tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Torbala.com kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Torbala.com’u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye http://www.torbala.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilir.

3.14. Torbala.com, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

(a) Yasal gereklere uygun hareket etmek veya Torbala.com’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;

(b) Torbala.com ve Torbala.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Torbala.com web sitesi ve uygulaması virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Torbala.com web sitesi'ne ve uygulamasına girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Torbala.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Torbala.com web Sitesi’nde ve uygulamasında kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Torbala.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Torbala.com'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Torbala.com, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

3.20. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan Torbala.com’un Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

3.21. Ürüne ait kargo bilgileri ile teslimatın takibine ilişkin uyarı, Site tarafından Alıcı'ya e-posta yoluyla bildirilir. Malın teslimi ile ilgili olarak Torbala.com hiçbir sorumluluk üstlenmez. Teslimatın takibi bizzat Alıcı tarafından yapılacak olup, Alıcı teslimat üzerine kargoyu teslim aldığını ve onayladığını Site'nin ilgili bölümünde teyit etmek ile yükümlüdür. Ürüne ilişkin onay verilmiş olsa dahi, gönderi bilgileri ve/veya teslimata ilişkin hatalı/eksik bilgilerin sisteme yüklenmesi veya Alıcı haricinde üçüncü bir kişiye teslimat yapıldığının tespit edilmesi halinde; ürün bedeli, işlem güvenliği nedeniyle Alıcı 'dan teyit alınmak koşulu ile Satıcı 'ya aktarılabilir

3.22. Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım ilişkisinde Torbala.com'un bu satım ilişkisinin tarafı olmadığını, satım ilişkisi ve satım konusu ürüne ilişkin herhangi taahhüt ve yükümlülükte bulunmadığını, herhangi bir güvence vermediğini, Torbala.com'un gerek Ön Bilgilendirme Formu, gerek Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin tarafı olmadığını, satım konusu ürüne ilişkin tüm taleplerin tek muhatabının Satıcı olduğunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik kapsamında satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, üretici, ithalatçı, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her nam altında olursa olsun hiçbir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.23. Satıcı ayıplı, özürlü veya insan sağlına zararlı olabilecek ürünlerin satışından doğacak sorunlarda iade şartları aranmaksızın ürününü geri almakla yükümlüdür. Lojistik süreçte meydana gelecek zararda ise kargo şirketi veya taşımayı gerçekleştiren firma sorumlu tutulacaktır. Alıcı sipariş tesliminde ürünlerini kontrol edebilecek, uygun bulmaması halinde anında iade edebilecektir. Bu konuda satıcı ve alıcı kati suretle anlaşmaya bağlı kalmalıdır.

3.24. Alıcı ve satıcı teslimat süreçlerinde yaşanan problemlerde torbala.com iletişim kanallarını bilgilendirmek ile yükümlüdür. Bilgilendirme yapılmayan alışverişte ürün teslimatında gerçekleşecek olan ödemelerin aksamından Torbala.com sorumlu değildir.

3.25. Alıcı ve satıcılar sipariş listelerinde girdikleri fiyat ve miktarların doğruluğundan sorumludur. Yanlış girilen bilgilerden kaynaklanan maliyetlerden Torbala.com sorumlu değildir.

3.26. Akıllı ödeme sistemi kullanmayı alıcı ve satıcılar kabul eder. Alternatif ödeme yöntemlerini kullanmakta ikili anlaşmalar etkilidir.

3.27. Ürün satışlarından belirlenen hizmet bedelleri toplam ücretten kesilerek takip eden hafta içinde hesaplara aktarılır. Alıcılar ve satıcılar süre zarfına uymakla yükümlüdür. İkili anlaşmalar gereği satıcı firma ile anlaşılan %....... komisyon miktarı ödemenin farklı hesaplardan geçmesi halinde torbala.com’un firmaya yazılı olarak belirteceği hesaba anlaşmadan oluşan tutarın %...... hizmet bedeli olarak yatırma yükümlülüğünü üye kabul eder.

3.28. Hizmet bedelleri uygulama ve web sitesinde yayınlıdır. Alıcılar ve satıcılar Torbala.com hizmet bedellerini kabul eder.

3.29. işbu sözleşme metni dışında torbala.com ve uygulama kullanım koşulları, İade Koşulları, Gizlilik Anlaşması ve Mesafeli Satış Sözleşmeleri online olarak okunup onaylanacaktır.

  1. Ücretlendirme (Bilgi amaçlıdır. Ücret talep etme hakkı torbala.com’a aittir. 2021 yılına kadar üyelik ücreti talebi kısıtlıdır.)

Torbala.com'da yer alma, ürün satışa sunma, fiyat teklifi verme, reklam ve pazarlama faaliyetleri gibi hizmetler ücretli olarak sunulmaktadır. Ücretli hizmetlere ilişkin hizmet bedelleri dâhil tüm bilgiler ayrıntılı olarak Site ve uygulamada ilan edilmektedir. Ücretli hizmetlerin iade prosedürleri “5. Sözleşmenin Feshi” kısmında belirtilmektedir. Aksi belirtilmediği sürece, Site’ de belirtilen tüm hizmetler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası (TL) olarak belirlenmiştir.

İşbu sözleşme gereği ……. aylık üyelik ücreti olan ………………… TL tahsil edilmiştir. / edilmemiştir.

İşbu sözleşme gereği tahsil edilmeyen üyelik ücreti tahsil edilmeme sebebi GEREKÇE kısmına açıklanması ve tahsilat tarihi beyan edilmesi gerekmektedir.

GEREKÇE :………………………………………………………………………………………………………….

NOTLAR:.…………………………………………………………………………………………………………...

  1. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Torbala.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Torbala üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İşbu sözleşme Torbala.com tarafından sunulan hizmetler ileride oluşabilecek sorun ve yasal durumlardan sözleşme iptali gerçekleşebilecektir.

İşbu sözleşme gereği Torbala.com anlaşılan tarihlerde faaliyete başlamadıysa sözleşme karşılıklı feshedilecektir. Yapılan Reklam, Pazarlama ve Ürün satışı anlaşma ücretleri karşı tarafa (“Üye”) ödenecektir.

  1. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması ve üyenin ve Torbala.com’un üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olduğu tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

  1. Ek Maddeler

8.1. Üye torbala.com üzerinde var olan hizmetleri kullanmayı ayrıntılı kullanma kılavuzundan öğrenmeyi kabul eder. İş bu ihmal sonucu doğacak sonuçlardan torbala.com sorumlu değildir.

8.2. Üye sipariş girişlerini takibini güncel olarak yapmak ile yükümlüdür. Görülmeyen veya kaçırılan tekliflerden torbala.com sorumlu değildir.

8.3. Üye ihale oluşturma ve katılmada belirtilen ve istenilen şartlara uymak ile yükümlüdür. İstenilen tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak doldurması gerekmektedir. Belirtilen tarihler dışında teklifler kabul edilmeyecektir. Değerlendirmeler tarafsız gözlemciler tarafından aynı anda açılarak kayıt altına alınacaktır. Rekabet şartlarını ihlal edecek herhangi bir davranış torbala.com tarafından yapılmayacağını tüm üyelere bildirmek ile yükümlüdür. Sonuçlanan ihaleler geçmiş siparişler kısmında ‘Kazandınız’ veya ‘Kaybettiniz’ şeklinde bildirilecektir.

8.4. Doğrudan Talep oluşturan üyeler firmalar arası anlaşmaları kabul etmiş olur. İş bu metin dışında yapılan bir anlaşma var ise üye torbala.com’u bilgilendirmek ile mükelleftir.

8.5. İş bu sözleşme gereği ürün fiyatları torbala.com ve üye satıcı arasında şeffaf ve açık bir metin halinde paylaşılacağı tüm taraflarca kabul edilmiştir.

8.6. Firmalar onayladıkları bu sözleşmeye tabidir. Sözlü, yazılı veya dijital onaylı tüm sözleşmeler yükümlülük oluşturur.

ÜYE FİRMA TORBALA


Son güncelleme tarihi: 04/12/2019